Odstúpenie od zmluvy ak ste spotrebiteľ (nepodnikateľ)

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokátka, Hlavná 122, 080 01 Prešov., +421905175636, sonasurmova@ochransiznacku.sk;

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo poskytovateľovi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.