Všeobecné podmienky poskytnutia služieb

Všeobecné podmienky poskytnutia služieb vo všeobecnej forme (nie na mieru) – ochransiznacku.sk

JUDr. Soňa Surmová, LL.M.

1.1 Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky poskytnutia služieb upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z objednávky služieb vo forme všeobecnej právnej analýzy samotnej autorky blogu JUDr. Sone Surmovej, LL.M., advokátky zapísanej v zozname SAK pod číslom 7262, so sídlom Hlavná 122, 080 01 Prešov.

Poskytovateľom služby je fyzická osoba – podnikateľ advokátka JUDr. Soňa Surmová, LL.M., zapísaná v zozname SAK pod číslom 7262, so sídlom Hlavná 122, 080 01 Prešov, IČO: 50 120 727.

Odberateľ služby – ďalej len Spotrebiteľ – je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto zmluvy uzavretej online nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania. Vzťahy medzi Poskytovateľom služby a odberateľom sa okrem týchto podmienok, riadia zákonom o advokácii č. 586/2003 Z. z., Občianskym zákonníkom, zákonom č. 40/1964 Zb. v platnom a účinnom znení, zákonom na ochranu spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.

Ak odberateľ služby koná v rámci predmetu svojho podnikania,  ide o kupujúceho – podnikateľa a vzťahy medzi  poskytovateľom služby a odberateľom sa spravujú vo veciach neupravených týmito podmienkami zákonom o advokácii č. 586/2003 Z. z. a Obchodným zákonníkom, zákonom č. 513/1991 Zb. v platnom a účinnom znení.

Vyhlásenie:

Všetky objednané materiály sú informačným vzdelávacím produktom a sú službou všeobecného charakteru. Ide o všeobecné právne analýzy, ktoré môžu sedieť na vašu situáciu, no nemusia. Zakúpením všeobecnej právnej analýzy online neuzatvárate Individuálnu zmluvu o poskytnutí právnych služieb na mieru. Zmluvu o poskytnutí právnych služieb na mieru môžete uzatvoriť priamym kontaktovaním autorky blogu na sonasurmova@ochransiznacku.sk alebo +421905175636.

Zverejnené všeobecné právne analýzy vo forme článkov a e-bookov sú autorským dielom autorky blogu, JUDr. Sone Surmovej, LL.M. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autorky je zakázané. Objednávkou akejkoľvek všeobecnej právnej analýzy súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a autorka za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

1.2. Všeobecné podmienky

Odberateľ služby navrhuje uzavretie zmluvy o poskytnutí všeobecnej právnej služby vo forme všeobecnej právnej analýzy (ďalej len zmluvy) s poskytovateľom služby odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky ochransiznacku.sk. 

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom zmluvy. K uzatvoreniu zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavretie zmluvy Poskytovateľom služby, pričom poskytovateľ služby formálne potvrdí objednávku zaslaním e-mailu o potvrdení objednávky na e-mail odberateľa služby.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých vzdelávacích elektronických produktov vo forme všeobecných právnych analýz poskytuje Poskytovateľ služby na webovej stránke ochransiznacku.sk. Bližšie informácie môžete získať na adrese: sonasurmova@ochransiznacku.sk.

Ak kdekoľvek počas elektronického systému objednávky sú použité pojmy predávajúci/kupujúci/kúpna zmluva je to spôsobené technickými záležitosťami systému, ktoré nie je možné prestaviť na poskytovateľ služby a odberateľ služby a zmluva o poskytnutí služby vo forme všeobecnej právnej analýzy.

Odoslaná objednávka je záväzná a odberateľovi a poskytovateľovi služby vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. poskytovateľ služby sa zaväzuje sprostredkovať odberateľovi služby použitie objednanej všeobecnej právnej analýzy a odberateľ služby sa zaväzuje uhradiť odmenu za poskytnutie služby.

 Zmluva je účinná pripísaním odmeny na účet poskytovateľa služby.

Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky všeobecnej právnej analýzy. Odberateľ služby uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas s podmienkami pre dodanie všeobecnej právnej analýzy vyhlásené poskytovateľom služby a vyhlasuje, že sa so znením podmienok oboznámil. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi odberateľom služby a poskytovateľom služby podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe uzavretej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení všeobecnej právnej analýzy situácií podľa právnych predpisov uvedených pri všeobecnej právnej analýze. Faktúra je zasielaná v elektronickej podobe na e-mail odberateľa služby.

Forma platby: Zaplatíte po odoslaní objednávkového formulára formou – bankový prevod na účet poskytovateľa služby.

4. Dodacie lehoty

Všeobecná právna analýza je vám doručená v elektronickej podobe na váš e-mail najneskôr do 48 hodín od prijatia platby na účet poskytovateľaslužby.  Ak by Vám prístup k analýze neprišiel z technických dôvodov, neváhajte ma urýchlene kontaktovať na e-mailovej adrese sonasurmova@ochransiznacku.sk.

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými poskytovateľom služby. 

5. Odmena za poskytnutie služby

Odberateľ služby sa za poskytnutý prístup k všeobecnej právnej analýze v elektronickej forme zaväzuje zaplatiť odmenu uvedenú pri objednávke na blogu  poskytovateľa služby platnú v čase objednania všeobecnej právnej analýzy. Všetky ceny sú bez DPH. Poskytovateľ služby nie je platiteľom DPH.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo tlačových chýb. Odmena za poskytnutie služby bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej odmeny za poskytnutie služby na bankový účet poskytovateľa služby.

6. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť objednávku všeobecnej právnej analýzy po jej zaplatení, môžete tak urobiť cez email: sonasurmova@ochransiznacku.sk v lehote do 48 hodín od odoslania platby.

7. Záručná doba a reklamácie

Informácie uvedené vo všeobecnej právnej analýze sú aktuálne v čase jej zverejnenia a vzhľadom na zmeny v právnej úprave je potrebné sledovať aktuálne správy na blogu, kde ste si všeobecnú právnu analýzu zakúpili. Informácie uvedené v právnej analýze nie sú použiteľné vzhľadom na ich špecifickosť po dlhom časovom odstupe od ich zakúpenia, keďže strácajú svoju aktuálnosť. Na technickú otázku poskytnutej služby (ak máte napr. nefunkčný prístup k súboru so všeobecnou právnou analýzou) sa vzťahuje zákonná záručná doba 2 rokov. V prípade problémov či otázok ma kontaktujte e-mailom na sonasurmova@ochransiznacku.sk.

8. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. 

9. Odstúpenie od zmluvy

Ak ste spotrebiteľ – máte právo odstúpiť od licenčnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Spotrebiteľa o nespokojnosti so všeobecnou právnou analýzou, ktorý bol doručený poskytovateľovi služby e-mailom alebo poštou.

Ak má Spotrebiteľ záujem, môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa služby – prostredníctvom webu ochransiznacku.sk. Prijatie odstúpenia od zmluvy Poskytovateľ služby bezodkladne potvrdí na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany nadobúdateľa odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy o čom je povinný predložiť doklad.

Zo zákona má odberateľ služby právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., advokátka, Hlavná 122, 080 01 Prešov., +421905175636, sonasurmova@ochransiznacku.sk;

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

– Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

– Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru kuSpotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo poskytovateľovi doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov

10. Autorské práva

Všeobecné právne analýzy zverejnené na stránke sú výhradným duševným vlastníctvom autora obsahu a lektora – JUDr. Soňa Surmová, LL.M., IČO: 50 120 727, Šalgovická 51, 080 06 Ľubotice v zmysle Autorského zákona, zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom a účinnom znení a jedine autor má k týmto dielam výhradné osobnostné a majetkové práva v zmysle úst. §§ 19  a 20 citovaného zákona. Kupujúci je oprávnený používať poskytnuté Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t. j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný, a to na vlastné vzdelávanie. Kupujúci nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom sprístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani sprostredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

Pre prípad porušenia autorských práv autora akoukoľvek formou a spôsobom, je autorka požadovať od spotrebiteľa zmluvnú pokutu, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny on-line produktov v čase uzavretia zmluvy a osôb, ktorým bola licencia na použitie on-line produktov sprístupnená prostredníctvom neoprávnenej činnosti odberateľa služby.

11. Ochrana osobných údajov

Ochrana vami poskytnutých údajov sa riadi zásadami spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené na webstránke ochransizancku.sk.

12. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné podmienky poskytnutia služby vo forme všeobecnej právnej analýzy nadobúdajú účinnosť dňa 08.05.2018.

Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke poskytovateľa služby v deň odoslania elektronickej objednávky odberateľa služby v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

13.Kontakt

sonasurmova@ochransiznacku.sk
+421 905 175 636

 

JUDr. Soňa Surmová, LL.M.

advokátka zapísaná v zozname SAK pod číslom 7262

Hlavná 122

080 01 Prešov

 

Príslušný Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6

080 01 Prešov